LY GIẤY 3OZ - 90ML

LY GIẤY 3OZ - 90ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 1/2 mặt
 • Kích thước: cao 55, miệng 57, đáy 37
 • Độ dày: 195gsm - 238gsm
;
LY GIẤY 4.5OZ - 135ML

LY GIẤY 4.5OZ - 135ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, cáng PE 1 mặt
 • Kích thước: cao 54, miệng 68, đáy 54
 • Độ dày: 195gsm - 238gsm
;
LY GIẤY 6.5OZ - 195ML

LY GIẤY 6.5OZ - 195ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 1/2 mặt
 • Kích thước: cao 75, miệng 72, đáy 49
 • Độ dày: 195gsm - 238gsm
;
LY GIẤY 7OZ - 210ML

LY GIẤY 7OZ - 210ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 1/2 mặt
 • Kích thước: cao 86, miệng 75, đáy 51
 • Độ dày: 195gsm - 238gsm
;
LY GIẤY 10OZ - 300ML

LY GIẤY 10OZ - 300ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 1/2 mặt
 • Kích thước: cao 98, miệng 84, đáy 63
 • Độ dày: 230gsm - 240gsm
;
LY GIẤY 12OZ - Miệng 89 - 360ML

LY GIẤY 12OZ - Miệng 89 - 360ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 1/2 mặt
 • Kích thước: cao 97, miệng 89, đáy 53
 • Độ dày: 230gsm - 240gsm
;
LY GIẤY 12OZ - Miệng 81 - 360ML

LY GIẤY 12OZ - Miệng 81 - 360ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 1/2 mặt
 • Kích thước: cao 119, miệng 81, đáy 53
 • Độ dày: 230gsm - 240gsm
;
LY GIẤY 14OZ - 420ML

LY GIẤY 14OZ - 420ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 1/2 mặt
 • Kích thước: cao 112, miệng 88, đáy 61
 • Độ dày: 240gsm - 280gsm
;
LY GIẤY 16OZ - 480ML

LY GIẤY 16OZ - 480ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 2 mặt
 • Kích thước: cao 125, miệng 88, đáy 59
 • Độ dày: 240gsm - 280gsm
;
LY GIẤY 22OZ - 660ML

LY GIẤY 22OZ - 660ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, cáng PE 2 mặt
 • Kích thước: cao 156, miệng 89, đáy 64
 • Độ dày: 240gsm - 280gsm
;
LY GIẤY 32OZ - 960ML

LY GIẤY 32OZ - 960ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 2 mặt
 • Kích thước: cao 172, miệng 107, đáy 73
 • Độ dày: 240gsm - 280gsm
;
MẪY LY GIẤY 5

MẪY LY GIẤY 5

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 1MM
;
MẪU LY GIẤY 7

MẪU LY GIẤY 7

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 1MM
;
MẪU LY GIẤY 9

MẪU LY GIẤY 9

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 1MM
;
LY GIẤY 16 OZ - 450 Ml

LY GIẤY 16 OZ - 450 Ml

 • Chất liệu : Giấy PE 1/2 mặt
 • Số lượng : trên 5000
 • Quy cách : đáy 20, cao 16, Miệng 89
 • Độ dày : 240 gsm
;
MẪU LY GIẤY 3

MẪU LY GIẤY 3

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 240 gsm
;